Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Nauczanie indywidualne

shadow

Nauczanie indywidualne

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zajęcia odbywają się w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. Zajęciami indywidualnymi mogą zostać objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego t.j. dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, czyli osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
W naszym Ośrodku miejscem realizacji zajęć jest dom rodzinny wychowanka. Prowadzone są przez nauczycieli- specjalistów pracujących w naszej placówce.

Dla każdego wychowanka konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny bądź Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjno- Wychowawczych. Opracowuje go zespół specjalistów.

Nauczyciele realizują wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka. Wychowanek realizuje podstawę programową. Prowadzone są różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej poza obowiązkowymi godzinami zajęć.

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze natomiast obejmują w szczególności:

  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
  • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w życiu Ośrodku – mogą uczestniczyć w organizowanych  uroczystościach, imprezach, wybranych  zajęciach grupowych, np. dogoterapii, korzystać z sali Doświadczania Świata

Dziewczyna siedzi na stołku, wysiewa nasiona rzeżuchy do naczynia.
Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry