Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Deklaracja dostępności

shadow

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim (ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski, telefon: 15 8431420, email: orwjanow@onet.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://orwjanow .pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-11.

3. Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik ORW Janów Lubelski, e-mail: orwjanow@onet.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 15 843 14 20. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Wystąpienie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://orwjanow .pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
  Treści umieszczane na stronie mogą nie zawierać opisów alternatywnych bądź mogą być uzupełniane automatycznie (w wyniku działania oprogramowania), generując niepotrzebne informacje.
 • 4.1.1 Parsowanie
  Ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Skróty klawiaturowe i obsługa strony

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab, Shift + Tab , Enter).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “-“ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

7. Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynku.  Dla klientów dostępne są dwa osobne wejścia po schodach  ( na poziomie parteru i drugiego piętra).
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie pomieszczenia . Na poziomie Ośrodka dostępna jest toaleta dla osoby niepełnosprawnej.
 • Dostępna jest winda z poziomu ulicy przy wejściu głównym od ulicy Zamoyskiego
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny ( plansze informacyjne).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków  technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania  z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Ośrodka są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczeń Ośrodka można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem.

8. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim umożliwia skorzystanie z tłumacza polskiego języka migowego.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry