Przejdź do treści
Adres: ul. Zamoyskiego 77 , Janów Lubelski
Telefon/Fax:15 8431420
E-mail:orwjanow@onet.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

shadow

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności, do momentu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu nowych umiejętności postępowania z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone w ramach WWR są bezpłatne. Organizuje się je na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz wniosku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o objęcie dziecka zajęciami WWR.

Zajęcia odbywają się z częstotliwością od 4 do 8 godzin w miesiącu, bądź w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny oraz za zgodą organu prowadzącego, w innym wymiarze godzin.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, w skład którego wchodzi:

 • psycholog
 • logopeda
 • pedagog
 • oligofrenopedagog (z uprawnieniami do prowadzenia terapii behawioralnej)
 • terapeuta integracji sensorycznej

Zajęcia realizowane są w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne zaakceptowane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka i prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną bądź też mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

Do zadań zespołu WWR w szczególności należy:

 • ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 • w zależności od potrzeb dziecka, nawiązanie współpracy z przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego/ oddziałem przedszkolnym, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania
 • ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
 • udzielanie pomocy rodzinie/ prawnym opiekunom w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
 • udzielanie instruktażu i porad rodzicom/ prawnym opiekunom oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; m.in. udzielanie specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
 • identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka regulują głównie następujące dokumenty:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1743)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1712)

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry